Retraitehuis 'De Hemelstraat'

Van in den beginne heeft Jezus ons het voorbeeld gegeven zich terug te trekken: alvorens in het openbaar aan het licht te treden en zijn prediking voor de volkeren te beginnen, heeft Hij zonder onderbreking gedurende veertig dagen in een zeer eenzame woestijn verbleven. Hij nodigde te midden van de apostolische arbeid zijn apostelen herhaaldelijk uit: "Komt nu eens afzonderlijk mee naar een eenzame plaats, en rust wat uit".

Met de opkomst van het protestantisme, heeft de Moeder Gods aan de H. Ignatius van Loyola een tegengif gegeven om het katholieke geloof levend en krachtig te beleven en te behouden: de Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius. De Jezuïeten waren hierop geschoeid en hebben zo eeuwen de R. K. Kerk manhaftig verdedigd en gediend. Wat aanvankelijk voor de vorming van de Jezuïeten was, is geleidelijk vrijgegeven voor de leek, die ook een degelijke godsdienstig vorming verlangde.

Pater F. Vallet (1883-1947), een Spaanse Jezuïet, heeft met goedkeuring van zijn oversten de Sociëteit van Jezus verlaten om een nieuwe gemeenschap, C.P.C.R., te stichten die de Geestelijke Oefeningen, zij het dan in een verkorte versie, predikte aan leken. Deze Paters predikten in de parochies en zelfs in de fabrieken, soms aan vijfhonderd mannen tegelijk de leer, het ideaal van Christus Koning! Met de nieuwe stroming van Vaticanum II heeft deze congregatie ook haar enthousiasme verloren. Enkele Paters hebben de congregatie verlaten om er een nieuwe op te richten in de oorspronkelijke geest van Pater Vallet. De letter en de geest van Vaticanum II, onderwijst niet meer dat Jezus Christus in de burgermaatschappij moet heersen, d.w.z. dat de burgerwetten in overeenstemming moeten zijn met de Tien Geboden: geen abortus, geen euthanasie, enz. Later zal kardinaal Ratzinger aan Mgr Lefebvre dit bevestigen en zeggen dat men nu niet meer de Encycliek over Christus Koning zou schrijven.

Pater Barrielle was een van de leden van de C.P.C.R. die ook opnieuw wilde stichten. Omstandigheden echter maakten dat hij in contact kwam met het werk van Mgr Lefebvre in Zwitserland en hij aanvaardde spirituaal te worden van het seminarie van Ecône. Hij heeft dan zijn kennis en ervaring, dewelke hij op zijn beurt van Pater Vallet gekregen heeft, aan de priesters van de FSSPX doorgegeven. Zodoende bezit de Priesterbroederschap Sint-Pius X de vakkennis om de Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius te preken, zonder evenwel Jezuïet te zijn. Van in den beginne hebben wij de Oefeningen in de priorij van de Hemelstraat gepredikt, in de twee landstalen, tot meerdere glorie van God en grote tevredenheid van diegenen die ze er hebben meegemaakt.

 

Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius in 2024

Mariale Retraite in 2024

 

Info: [email protected]

Contact