Het doel van de Broederschap is het priesterschap en alles wat erop betrekking heeft

De Broederschap heeft geen bijzondere spiritualiteit, behalve de devotie tot het Heilig Misoffer.

“Het doel van de Broederschap is het priesterschap en alles wat erop betrekking heeft en niets anders dan wat het inhoudt”. Zo definiëren de statuten de Priesterbroederschap Sint-Pius X, in overeenstemming met de wensen van de oprichter.

Mgr. Lefebvre was er namelijk van overtuigd dat van de kwaliteit van het katholieke priesterschap de redding van de wereld afhing. Wanneer de priester heilig is en goed onderwezen, zullen de zielen gered worden. Maar als de priester onwetend of middelmatig is, zinkt de wereld snel af in barbaarsheid.

Vorming van priesters

Gedurende zijn hele leven hield Mgr. Lefebvre zich bezig met de vorming van priesters. Alleen met dit doel voor ogen richtte hij, ondanks zijn pensioensleeftijd, in 1970 de Priesterbroederschap St.-Pius X op. Twintig jaar lang leefde hij in het seminarie te Écône, waar hij zich bezighield met de opleiding van toekomstige priesters om aan hen zijn liefde voor de Kerk en zijn gehechtheid aan het eeuwige Rome, de meesteres van wijsheid en waarheid, door te geven. Hij heeft verschillende seminaries over de hele wereld opgericht; moedigde scholen aan die echt katholiek waren; beantwoordde de oproepen van de gelovigen die gedesoriënteerd waren door de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie; en vestigde ten slotte de Priesterbroederschap St.-Pius X in alle continenten van de wereld.

Om dit doel van het herstel van het katholieke priesterschap te bereiken, waardoor ook een christelijke samenleving kan worden hersteld, worden de priesters van de Priesterbroederschap St.-Pius X geschoold in de traditionele spiritualiteit en de leermethode van de heilige Kerkleraar St. Thomas van Aquino. Het regelement van de seminaries van de Broederschap is vergelijkbaar met de regels van een religieus noviciaat, waarbij een groot deel van de dag wordt gewijd aan stilte en gebed, zonder de broederlijke naastenliefde, armoede en gehoorzaamheid te verwaarlozen.

Grote devotie voor het H. Misoffer

De Priesterbroederschap St.-Pius X heeft geen bijzondere spiritualiteit, afgezien van een grote devotie voor het Heilig Misoffer, de onbloedige vernieuwing van het Kruisoffer van Onze Heiland. Al deze schatten, ons overgeleverd door de traditie van de Kerk, wil de Broederschap niet enkel voor zichzelf. Het is haar ambitie om ze te delen met alle priesters, die altijd zullen worden verwelkomd en geholpen. Ook ziet ze de dag tegemoet dat de kerkelijke autoriteiten deze schatten opnieuw over de hele wereld verspreiden om “alles in Christus te herstellen” (Efes. 1,10).

Wanneer een jonge priester, na de vreugde van zijn wijding, naar zijn door zijn oversten toegewezen nieuwe post gegaan is, geeft de Broederschap hem daar ook de nodige middelen om de gaven, die hij heeft ontvangen, te behouden en te vergroten. Met name door het gemeenschapsleven in de priorij, bijscholingscursussen, recollectiedagen, jaarlijkse gepreekte of gevolgde retraites, missies, activiteiten voor jongeren, onderricht op scholen, geestelijke verzorging van kloosters en vele andere aspecten van een gevarieerd apostolaat.

Ongetwijfeld zullen beproevingen hem zeker niet ontbreken, zoals in het leven van Jezus en zijn Apostelen: “De leerling staat niet boven zijn meester” (Matt. 10, 24). Maar God is getrouw en schenkt zijn genaden, vooral als de priester zich toevertrouwt aan de Heilige Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis. Op Haar feest op 8 december vindt jaarlijks de hernieuwing van de beloften van al de leden van de Priesterbroederschap plaats.