De priester

“Gij zijt priester in eeuwigheid naar de orde van Melchisedech.” (Ps. 109, 4) De priester is een man van God. Door zijn wijding neemt hij deel aan het priesterschap van Onze Heer Jezus Christus. Hij wordt uit de mensen genomen voor de dienst van God. Zijn ambt is niet een job, het is een leven.

Elke priester heeft twee hoofdtaken: zaken van mensen aan God opdragen en zaken van God aan mensen verlenen. Onze Heer Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, is de opperste Hogepriester. Hij vervult deze twee taken op de best mogelijke manier. Hij draagt zichzelf als een oneindig offer aan God op om de zonden van de mensheid uit te boeten. Door dit offer verkrijgt en verdeelt Hij met recht alle bovennatuurlijke genaden, die van God naar de mensen stromen.

Instrument

Jezus Christus wilde Zijn priesterschap niet alleen uitoefenen, maar koos en kiest nog tot de dag van vandaag bepaalde mannen uit om deel te nemen aan Zijn priesterlijke macht. Hij wil dat deze mannen Zijn offer aan God opnieuw opdragen en de vrucht ervan met de medemens delen tot het einde der tijden. Katholieke priesters zijn krachtens de aard van hun priesterwijding in staat om Jezus Christus aan de Eeuwige Vader in de H. Mis te offeren en de genade van Christus aan de mensen te verlenen. Ze hebben niet zoals Jezus Christus de autoriteit over de bovennatuurlijke orde, maar oefenen eerder de duidelijk afgegrensde macht uit die hun als instrumenten van Christus’ priesterschap werd gegeven.

Dokter en gids

Katholieke priesters hebben van de Kerk ook de taak gekregen om de hun toevertrouwde gelovigen te onderrichten en te leiden. De priester tracht het Mystieke Lichaam van Christus te doen groeien door Katholieken in het Geloof te onderrichten en hen naar hun bovennatuurlijke bestemming te leiden.

Omdat het priesterschap een in wezen bovennatuurlijke functie is, kan alleen God beslissen wie wel of niet priester zou moeten worden. Hoewel er op het natuurlijke niveau bepaalde minimumvoorwaarden zijn om priester te worden, is de beslissende factor voor een roeping uiteindelijk de innerlijke aantrekking tot het priesterschap, die God in zijn ziel geplaatst heeft. Een jongeman heeft begeleiding nodig om na te gaan of God hem roept, en vandaag kan een duidelijk antwoord enkel verkregen worden door een vormingshuis binnen te gaan. Alleen daar zal Gods wil duidelijk worden voor zowel de jongeman, als hen die zijn roeping naspeuren.

Een andere Christus

Kortom Jezus Christus roept sommige mannen om Zijn priesterschap hier op aarde verder uit te oefenen, om de belangrijkste genaden aan de mensheid te verstrekken. Een jongeman die zichzelf afvraagt of Jezus Christus hem roept, stelt de meest cruciale vraag van zijn leven. Het antwoord wordt verkregen door gebed, reflectie, beraadslaging en tenslotte door zijn roeping in een seminarie te toetsen.

Priesters in het derde millennium