Verslag vormingsweekend voor de leiding van de Eucharistische Kruistocht

Bron: District België - Nederland

Op 2 en 3 maart verzamelden 14 leiders en leidsters van de Eucharistische Kruistocht uit Vlaanderen en Nederland zich in de priorij van het Allerheiligste Sacrament te Antwerpen om zich verder te verdiepen in de betekenis van leider-zijn in de Eucharistische Kruistocht en het zomerkamp voor te bereiden.

Het weekend begon met de H. Mis op zaterdag, zoals past voor een katholieke jeugdbeweging. Daarna volgde een voordracht van E.H. De Bruyn over de opvoeding van kinderen en hoe we daar als leiding bij de E.K. aan kunnen bijdragen. Verschillende aspecten werden besproken. Wat zijn de eigenschappen en deugden die een leider moet bezitten of ontwikkelen om een invloed te hebben op de kinderen? Hoe moet je omgaan met de verschillende karakters in de groep? Hoe kun je het beste in ieder kind naar boven halen? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kunnen we als leiding de kinderen dichter bij Onze Lieve Heer brengen? Ik zal u het antwoord hierop alvast meegeven: door ons eigen voorbeeld. Zoals het spreekwoord zegt: woorden wekken, voorbeelden strekken.

’s Namiddags gingen we over naar de meer praktische voorbereiding van het zomerkamp. E.H. De Clercq hield eerst een interessante lezing in verband met het kampthema: de kerstening van Scandinavië. We werden eerst beknopt ingeleid in de woelige geschiedenis van de Noormannen, hun dagelijks leven, hun opvattingen over het sociale en religieuze leven en cultuur in het algemeen. Zo leerden we bijvoorbeeld bij dat niet zomaar alle Noormannen (i.e. inwoners van Scandinavïe) als Vikingen afgeschilderd mogen worden en dat vele stereotypen zoals de mannen die met hun bijlen rondzwaaien en helmen met horens dragen, niet op waarheid berusten. In een tweede deel leerden we bij hoe verschillende missionarissen met wisselend succes probeerden deze heidenen te bekeren tot het ene, ware geloof en hoe verschillende Deense, Noorse en Zweedse koningen zich bekeerden, maar dan vermoord werden of later terug afvielen naar het heidendom. Daarnaast had de prediking geen wortel geschoten bij de gewone bevolking, waardoor ze later snel afdwaalden tot het protestantisme.

Later in de namiddag ging de leiding over tot de praktische dagindeling op het zomerkamp. Tijdens het Lof in de avond heeft de leiding gebeden voor alle Kruistochters. We sloten de dag af met een kampvuur en enkele passende liederen in de tuin van de priorij.

Op zondag waren we met de vlag aanwezig in de Hoogmis. In de namiddag bezochten we het graf van Herman Wijns in Merksem waar een priester Salesiaan ons zijn leven kort beschreef. Herman Wijns werd geboren in 1931 in Merksem en was misdienaar in de parochie. Hij zei het volgende tegen de mensen: "Als gij iets van God nodig hebt, vraagt het dan aan mij, want als misdienaar ben ik heel dicht bij Hem aan het altaar." Wat een vertrouwen! Bovendien was hij ook lid van de Eucharistische Kruistocht en hij zag het als zijn taak om andere kinderen dichter bij Onze Heer Jezus Christus te brengen. Herman Wijns stierf niet veel later tijdens een ongeval in 1941 en werd begraven in Merksem. Bij zijn graf getuigen vele bloemen en dankplaten voor verkregen genaden van zijn voorspraak bij God. Nadien bezochten we ook het huisje in Merksem dat ter zijner nagedachtenis is ingericht, met zowel enkele persoonlijke geschriften en kledingsstukken als ook foto’s en boeken over zijn leven. We sloten de dag af met het Lof om nogmaals te bidden voor de aan ons toevertrouwde kinderen en het welslagen van het zomerkamp.

Wij danken onze aalmoezeniers voor de organisatie van dit vormingsweekend en bidden om Gods hulp en bijstand, opdat we de idealen die ons worden verkondigd zelf mogen naleven en door ons voorbeeld deze ook aan de kinderen mogen overbrengen. Bid, communiceer, offer je op, wees apostel!

door Kobe Steensels, hoofdleider groep kleine jongens