Katholieke catechismus over de kerkelijke crisis

Om het boek "Katholieke catechismus over de kerkelijke crisis" te kopen (€18), schrijf naar:

België

Priorij van het Allerheiligste Sacrament

Hemelstraat, 23

2018 Antwerpen

[email protected]

Nederland

Priorij Sint-Clemens

Heuvel 23

5674 RR Gerwen (Nuenen)

[email protected]


Ten geleide

I. De Kerk in crisis

1. Is de Kerk in crisis?

2. Is deze crisis een geloofscrisis?

3. Is deze crisis ook een crisis van de zeden?

4. Is het ook een crisis van de geestelijkheid?

5. Waarin verschilt de huidige van eerdere crises in de Kerk?

II. Het Geloof

6. Wat is het geloof?

7. Hoe komt het geloof tot ons?

8. Is de Heilige Schrift de enige bron van de openbaring?

9. Wie kan ons bindend zeggen, wat tot de openbaring behoort?

10. Wat is het gevolg, als men een dogma ontkent?

11. Is het geloof niet vooral een gevoel?

12. Kan het geloof veranderen?

13. Kunnen meerdere religies het ware geloof bezitten? 

14. Hoe kunnen wij weten dat het katholieke geloof waar is?

15. Is het geloof noodzakelijk voor de zaligheid?

III. Het Kerkelijk Leergezag

16. Wie is de drager van het kerkelijk leergezag?

17. Is het kerkelijk leergezag onfeilbaar?

18. Wanneer is de paus onfeilbaar?

19. Wanneer zijn bisschoppen onfeilbaar?

20. Welk aandeel hebben de bisschoppen in de kerkelijke crisis?

21. Hebben de pausen een aandeel in de crisis van de Kerk?

22. Waarom gelden deze pausen desondanks als conservatief?

23. Is met het pontificaat van Benedictus XVI een ommekeer ingetreden?

24. Zijn de post conciliaire pausen ketters?

25. Zijn er vergelijkbare voorbeelden in de geschiedenis?

IV. Het Tweede Vaticaans Concilie

26. Wanneer vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats?

27. Waarin verschilt het Tweede Vaticaans Concilie van eerdere concilies?

28. Welke rol speelt het met betrekking tot de crisis in de Kerk?

29. Hoe konden de liberalen het concilie naar hun hand zetten?

30. Moeten alle teksten van het Tweede Vaticaans Concilie van de hand worden gewezen?

31. Welke zijn de belangrijkste dwalingen van het concilie?

32. Is het Tweede Vaticaans Concilie als drager van het gewone leergezag niet onfeilbaar?

V. De Godsdienstvrijheid

33. Is Jezus Christus Koning van de maatschappij?

34. Maar zegt Christus niet, dat Zijn rijk niet van deze wereld is?

35. Heeft de staat dus ook plichten tegenover de godsdienst?

36. Hoe moet de verhouding tussen kerk en staat eruit zien?

37. Moeten in een katholieke staat alle burgers katholiek zijn?

38. Hebben niet alle religies recht op vrije uitoefening?

39. Wat leert de verklaring over de godsdienstvrijheid van het Tweede Vaticaans Concilie?

40. Hoe wordt de godsdienstvrijheid door het Tweede Vaticaans Concilie verklaard?

41. Is de godsdienstvrijheid niet het gevolg van de vrijheid van de mens?

42. Welke betekenis heeft tegenwoordig het feest van Christus Koning?

43. Wat zijn de gevolgen van de godsdienstvrijheid?

VI. Het Oecumenisme

46. Wat te denken van het huidige oecumenisme?

47. Zijn de niet-katholieke christelijke denominaties gedeeltelijke verwezenlijkingen van de Kerk van Christus?

48. Zijn niet-katholieke denominaties en niet-christelijke religies wegen naar zaligheid?

49. Bidden de niet-christelijke religies tot de ware God?

50. Zijn de leden van andere religies “anonieme christenen”?

51. Zijn alle mensen automatisch door Christus verlost?

52. Hoe moet de bijeenkomst van paus en religieuze leiders in Assisi beoordeeld worden?

53. Wat zijn de gevolgen van het oecumenisme?

54. Is het oecumenisme geen eis van christelijke naastenliefde?

VII. De Nieuwe Ritus van de Mis

55. Wat is de H. Mis?

56. Wie ontkende, dat de Mis een Offer is?

57. Vermindert de leer van het Misoffer de betekenis van het Kruisoffer?

58. Is de H. Mis ook een maaltijd?

59. Wie leert, dat de Mis offer en maaltijd is?

60. Werd de tridentijnse Mis afgeschaft?

61. Is de nieuwe ritus van de Mis nog ten volle de uitdrukking van de katholieke leer over het Misoffer?

62. Was de hervorming van de ritus van de Mis een bewuste protestantisering?

63. Behoort de afkondiging van een ritus niet tot de onfeilbaarheid van de Kerk?

64. Wat te denken van de viering in de richting van het volk?

65. Is de nieuwe Mis geldig?

66. Moet met aan de nieuwe Mis deelnemen?

67. Hoe moet men de H. Communie ontvangen?

68. Is de handcommunie een waardige vorm van communiceren?

69. Wat zijn de gevolgen van de handcommunie?

70. Moet de H. Mis in het Latijn worden opgedragen?

71. Begrijpen de gelovigen de Mis niet beter in de volkstaal?

72. Welke redenen zijn er nog meer voor het gebruik van het Latijn?

VIII. Het katholieke Priesterschap

73. Wat is een katholieke priester?

74. Zijn dominees van protestantse gemeenschappen met hem gelijk te stellen?

75. Kan alleen een man tot priester worden gewijd?

76. Wat is de diepere reden voor dit feit?

77.  Stelt dit geen onderdrukking en kleinering van de vrouw voor?

78. Waarom verplicht de Kerk de priesters tot de ongehuwde staat?

79. Is het celibaat geen onnatuurlijke en onmenselijke dwang?

80. Zou de opheffing van het celibaat niet het gebrek aan priesters verhelpen?

81. Is het celibaat van apostolische oorsprong?

82. Waarom mogen de priesters van de Oosterse Kerk gehuwd leven?

IX. De Sacramenten

83. Wat is een sacrament?

84. Is het begrip van de sacramenten tegenwoordig veranderd?

85. Zijn de sacramenten gemeenschapsvieringen van de christenen?

86. Kan de Kerk sacramenten afschaffen of nieuwe instellen?

87. Kan de Kerk de riten van de sacramenten veranderen?

88. Brengen de nieuwe riten het wezen van de sacramenten beter tot uitdrukking?

89. Zijn de volgens de nieuwe riten toegediende sacramenten geldig?

90. Mag men de sacramenten in de nieuwe riten ontvangen?

X. De Priesterbroederschap St. Pius X

91. Wat is de Priesterbroederschap St. Pius X?

92. Welke taken heeft de Priesterbroederschap?

93. Was de opheffing van de Broederschap geldig?

94. Was de suspensie van de aartsbisschop geldig?

95. Had men desondanks niet moeten gehoorzamen?

96. Is het toegestaan de paus weerstand te bieden?

97. Was de bisschopswijding van 1988 reden voor een schisma?

98. Heeft de Priesterbroederschap een verkeerd begrip van traditie?

99. Zou de weg met Rome toch niet begaanbaar zijn geweest?

100. Hoe nu verder?

Aanhangsel: Verhandelingen over de crisis van de Kerk

Kan een paus de liturgie veranderen?

Heeft de Kerk eeuwen lang een mensenrecht met voeten getreden?

De biechtjurisdictie


Om het boek "Katholieke catechismus over de kerkelijke crisis" te kopen (€18), schrijf naar:

België

Priorij van het Allerheiligste Sacrament

Hemelstraat, 23

2018 Antwerpen

[email protected]

Nederland

Priorij Sint-Clemens

Heuvel 23

5674 RR Gerwen (Nuenen)

[email protected]