JKI

Wat is het JKI en wat is haar meerwaarde?

Het JKI of het Jong Katholiek Initiatief is een jongerenbeweging, die aanvankelijk opgericht werd in Duitsland door de Priesterbroederschap St. Pius X. Zij staat dus onder de leiding van een priester van de FSSPX die daartoe aangesteld is.

“Wij willen ons inzetten voor het katholiek geloof, voor de glorie en eer van de Kerk en voor het hele christelijke Westen, voor de christelijke beschaving en voor de christelijke cultuur.” Met deze woorden sprak Eerwaarde Schmidberger in 1977 de Duitse jeugd toe op de stichtingsdag van de KJB (Katholischer Jugendbewegung) of het JKI.

Daarmee is direct haar doelstelling gegeven. Het JKI wil op haar niveau aan de heropbouw van de christelijke samenleving werken.

De samenleving bestaat uit verschillende bouwstenen, kleine gemeenschappen. Het JKI wil jongeren van 15 tot 30 jaar samenbrengen om hen te wapenen in de goddeloze tijd waarin we vandaag de dag leven.

Het sociale koningschap van Christus

“Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.” (Hebr. 11, 6)

Het Jong Katholiek Initiatief wil trouw blijven aan het ware, onveranderlijke geloof en het opnieuw doen uitstralen uit liefde tot Jezus Christus en zijn heilige Kerk. Het geloof is het levensbeginsel van de hele Kerk, de basis van elk christelijk leven. Haar verdedigen en haar onverkort en onverdund doorgeven is dus onze eerste plicht.

Daarbij ontleent het JKI zijn houding en initiatieven aan de sociale leer van de pausen, met name aan de encyclieken Immortale Dei van Leo XIII, Quas primas, Casti connubii en Divini illius Magistri van Pius XI.

Vanuit dit geloof wil het JKI werken aan de vernieuwing van de moraal en aan de vorming van jongeren met een stevig karakter voor een christelijk leven. Zij draagt door de innerlijke vernieuwing van jonge mensen en hun omgeving bij, het koningschap van Jezus Christus in alle gebieden van de samenleving te brengen. Dit is van het grootste belang in het licht van de geloofscrisis.

Om dit doel te verwerkelijken grijpt zij naar voornamelijk vier middelen, die haar zuilen zijn.

1ste zuil: het gebed

“Waakt en bidt, opdat gij niet in bekoring valt.” (Mt. 26, 41)

De Heilige Mis is het levenscentrum van het verlossingswerk van Ons Heer. In de geest van de Eucharistische Kruistocht trachten wij ernaar zoveel mogelijk de Heilige Mis bij te wonen, ons in haar spiritualiteit te verdiepen en op zijn minst één keer per week de H. Communie te ontvangen. Iedere samenkomst van het JKI begint met de H. Mis.

Het JKI verlangt van haar leden dat zij volgende gebeden dagelijks bidden: morgengebed, avondgebed met gewetensonderzoek, rozenhoedje en de drie JKI-gebeden: de toewijding van het mensdom aan het Allerheiligste Hart, het gebed tot de H. Jozef, het gebed tot Onze Lieve Vrouw “Onder uw bescherming”.

2de zuil: vorming

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus.” (Joh. 17, 3)

Iedere bijeenkomst is er een voordracht met als belangrijkste thema’s: spiritualiteit, de sociale leer van de Kerk in de encyclieken van de Pausen, de geloofsverdediging (apologetica) en de moraalleer van de Kerk.

Onderwerpen van discussie en lezingen over de kerkelijke crisis en over de Priesterbroederschap St. Pius X en actuele levensproblemen hebben ook een belangrijke plaats in onze groepssessies. Wij willen leren om alle vragen die het dagelijks leven met zich meebrengt naar Gods maatstaven te beoordelen en vanuit het geloof te beantwoorden (mode, muziek, films, internet, gedrag in de maatschappij, vermaak, vrije tijd...).

Daarnaast wordt er ook een kleine bibliotheek aangelegd waaruit de JKI’ers boeken kunnen uitlenen om zich persoonlijk te verdiepen.

3de zuil: vriendschap

Er zijn JKI-groepen per kapel of priorij van de FSSPX. Zij moeten worden gekenmerkt door een vriendelijke en vertrouwelijke geest, door openheid, spontaniteit en eerlijkheid. Dit blijkt uit hun kleding, gedrag, spraak en handelingen. Dit uit zich in vaderlandsliefde en verbondenheid met de natuur, toont zich in het maken van muziek, in sport en spel, maar waar ook plezier niet ontbreekt.

Wij hechten bijzondere waarde aan individuele gesprekken en geestelijke vriendschappen onder elkaar, omdat wij daar persoonlijk kunnen worden aangesproken en begeleid.

We komen minstens één keer per maand tezamen om gemeenschappelijke activiteiten, uitstappen etc. te ondernemen. Daarnaast wordt er ook naargelang de mogelijkheden een internationaal weekend organiseert met de JKI-groepen van Nederland om het groepsgevoelen te versterken.

4de zuil: apostolaat

“Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te brengen; en hoe wens Ik, dat het reeds brandt.” (Lc. 12, 49)

Door de kerkelijke oprichting van de FSSPX heeft het JKI haar aandeel in de missie die Christus aan zijn apostelen gaf toen hij zei: “Gaat heel de wereld door, en predikt het evangelie aan ieder schepsel” (Mc. 16, 15).

Wij willen doordrongen zijn van het vuur van de Heilige Geest en ons diep bewust zijn van onze zending. Door het sacrament van het vormsel zijn wij gemachtigd apostelen te zijn, in gehoorzaamheid aan de Kerk, omdat wij tegenover de bisschop beloofd hebben onze zielen en die van anderen te redden, het Koninkrijk Gods op aarde te verspreiden en de Kerk te verdedigen.

Wij weten dat één van de grootste zonden van de jeugd van tegenwoordig het individualisme is, dat slechts de vervulling van zijn eigen wensen en ideeën zoekt zonder zich te bekommeren om de zending gegeven door God. Daarom willen wij des te meer het werk doen waarvoor wij door God in de wereld zijn gezonden. Wij putten de kracht en werkzaamheid voor deze apostolische activiteit uit het Heilig Misoffer.

Het apostolaat van het JKI is van tweeërlei aard:

Het persoonlijk apostolaat vindt plaats in de privé-omgeving (op school en universiteit, op het werk en thuis) vooral door het voorbeeld van een oprechte levenswijze, door het beleven van het geloof in intieme gemeenschap met God, door persoonlijk charisma en door gesprekken en discussies.

Het gemeenschappelijk apostolaat uit zich in verschillende uiterlijke acties van de groepen, zoals het verspreiden van folders, schriftenstandjes, het organiseren van lezingen, kampen, bedevaarten enz… Het JKI probeert naar vermogen deel te nemen aan alle activiteiten georganiseerd door de priorij met welke zij verbonden is. Het JKI wil op die manier het apostolaat van de Priesterbroederschap ondersteunen.

Dagprogramma

Het dagprogramma moet altijd volgende elementen omvatten:

  • H. Mis
  • JKI-lied: “Spreid om ons uwe mantel”
  • Drie JKI-gebeden
  • Voordracht
  • Gezamenlijk rozenhoedje

Beste gelovigen, u ziet dat wij de jeugd niet aan hun lot willen overlaten. Zij zijn slachtoffers van hun tijd. Men kan het belang van zulke jeugdinitiatieven niet overschatten. Het JKI ging in 1995 in Vlaanderen en Nederland van start met veel ups en downs. Sinds oktober 2022 hebben we dit terug bij ons in Vlaanderen opgenomen, daar er nu meer mogelijkheden zijn. De eerste jaren vergen de meeste inspanning en geduld, maar met de mooie groep kinderen van de Eucharistische Kruistocht en met de groep catechismuskinderen ziet de toekomst er goed uit. De bedoeling is dat de catechismuskinderen en de kinderen van de E.K., zodra ze de leeftijd bereikt hebben, kunnen opgevangen worden in het JKI. We zijn een fundament aan het leggen voor de toekomst, voor een nieuwe christelijke jeugd. Laat ons bidden voor onze jeugd, voor de E.K., voor het JKI opdat God het moge zegenen. Ik wil in het bijzonder ook de mensen die naar de aanbidding komen, vragen om deze intenties mee te nemen in hun gebed. Ik wil de ouderen, de zieken en de eenzamen oproepen tot gebed en offer voor deze jeugd. God zegent het lijden, dat met liefde gedragen word. Of zoals priester Poppe zegt: “werken is goed, bidden is beter, lijden is het beste”.