Catechismus Vandewalle

Verklarende Catechismus

ten gebruike van de Bisdommen van België

P.C. Borromaeus Vandewalle. O.F.M.

Franciscusdrukkerij

Mechelen

1956


Ter Inleiding

Commentaar op de Voornaamste, Gewone Gebeden. 

 • I. Het Kruisteken. 
 • II. De Voornaamste Geloofswaarheden. 
 • III. De Twaalf Artikelen van het Geloof.
 • VI. De Tien Geboden van God.
 • V. De Vijf Geboden van de Heilige Kerk.
 • VI. Het Gebed Des Heren.
 • VII. Het ‘Weesgegroet’.
 • VIII. Het ‘Glorie Zij de Vader’.
 • IX. De Vier Akten.
 • X. Aanroepingen Onder het Lof.
 • XI. Het ‘Angelus’.

Inleiding: De Christelijke Leer en de Christenmens.

Les 1: I. De Christelijke Leer.

Les 1: II. De Christenmens.


Eerste Deel: De Geloofswaarheden.

De Geloofsbronnen en Openbaringen.

Les 2: De Geloofsbronnen.

Les 3: Art. I. De Ene God.

Les 3: Art. II. De H. Drievuldigheid.

God de Vader en de Schepping.

Les 4: I. De Schepping van de Wereld en de Goddelijke Voorzienigheid.

Les 4: II. De Engelen.

Les 4: III. De Mens en de Erfzonde.

Les 5: De Menswording van Onze Heer Jezus Christus (2de en 3de Artikel van het Symbolum).

Les 6: I. Christus Verborgen en Openbaar Leven.

Les 6: II. De Verlossing. Christus Lijden en Dood (4de Art. van het Symbolum).

Les 6: III. Christus Verheerlijkt Leven.

God de H. Geest en de Heiligmaking.

Les 7: De Heilige Geest | God de H. Geest en de Heiligmaking (8ste Art. van het Symbolum: Ik Geloof in de Heilige Geest).

Les 8: I. De Heilige Kerk (9de Art. v/h Symbolum: Ik Geloof in de H. Katholieke Kerk).

Les 8: II. De Kentekenen van de Ware Kerk.

Les 9: I. De Gemeenschap der Heiligen (9de Art. van het Symbolum: (Ik geloof) de Gemeenschap van de Heiligen).

Les 9: II. De Vergiffenis van de Zonden (Art. 10. Van het Symbolum: (Ik geloof) de Vergiffenis van de Zonden).

Les 10: I. De Verrijzenis van het Vlees (Art. II van het Symbolum: (Ik geloof) de Verrijzenis van het Vlees).

Les 10: II. Het Eeuwig Leven (Art. 12 van het Symbolum: (Ik geloof) het Eeuwig Leven, Amen).


Tweede Deel: Het Christelijk Leven.

Heiligmakende Genade.

Les 11: De Goddelijke Genade.

De Goddelijke Deugden.

Les 12: I. De Deugden in het Algemeen.

Les 12: II. Het Geloof.

Les 12: III. De Hoop.

Les 12: IV. De Liefde.

Les 12: V. De Gaven van de H. Geest.

Les 13: De Zedelijke Deugden.

Les 14: I. De Goede Werken.

Les 14: II. De Christelijke Volmaaktheid.

Les 15: De Zonde en de Ondeugden.

Les 16: De Uitersten van de Mens.


Derde Deel: De Geboden.

De Tien Geboden van God.

Les 17: De Geboden van God in het Algemeen.

Les 18: 1ste Gebed van God: Bovenal bemin een God.

Les 19: I. 2de Gebod van God: Zweer Niet IJdel, Vloek Noch Spot.

Les 19: II. 3de Gebod van God: Heilig steeds de dag des Heren.

Les 20: I. 4de gebod van God: Vader, moeder zult gij eren.

Les 21: I. 5de gebod van God: Dood niet, geef geen ergernis.

Les 21: II. 6de en 9de gebod van God: Doe nooit wat onkuisheid is. | Wees steeds kuis in uw gemoed.

Les 22: I. 7de en 10de gebod van God: Vlucht het stelen en bedriegen. | En begeer nooit iemands goed.

Les 22: II. 8ste gebod van God: Ook de achterklap en het liegen.

De Vijf Geboden van de Kerk.

Les 23: 1ste gebod van de H. Kerk: Zon- en feestdag zult gij eren.

Les 24: 2de en 3de gebod van de H. Kerk: Op boet- en vrijdag vlees ontberen. | Houd de Vasten ongeschonden.

Les 25: 4de en 5de gebod van de H. Kerk: Biecht minstens eens per jaar uw zonden. | En nut rond Pasen 't Brood des Heren.


Vierde Deel: De Middelen ter Zaligheid.

Het Gebed en de Eredienst van de Heiligen.

Les 26: Het Gebed.

Les 27: Het Gebed des Heren.

Les 28: I. De Eredienst van de Allerheiligste Maagd Maria.

Les 28: II. De Eredienst van de Heiligen.

De Heilige Sacramenten.

Les 29: De Sacramenten in het Algemeen.

Les 30: Het Doopsel.

Les 31: Het Vormsel.

Les 32: I. De Heilige Eucharistie.

Les 32: II. De H. Eucharistie als sacrificie of het Misoffer.

Les 32: III. De Heilige Eucharistie als Sacrament.

Les 33: De Biecht.

Les 34: I. Het Heilig Oliesel.

Les 34: II. Het Priesterschap.

Les 35: Het Huwelijk.