Geslaagd vormingsweekend voor de leiding van de Eucharistische Kruistocht!

Maart 24, 2023
Bron: District des Benelux

Door E.H. Matthias De Clercq & E.H. Jan De Bruyn

Op 18 en 19 maart werd er een eerste vormingsweekend gehouden voor de leiders en leidsters van de Eucharistische Kruistocht van Vlaanderen en Nederland. We waren met een grote groep aanwezig: een 17-tal personen! De samenkomst kon plaatsvinden in de priorij van Antwerpen met haar mooie kapel en ruime zalen. We danken E.H. Verlinden voor zijn ondersteuning en broeder René Maria voor de praktische kant van de ontvangst.

Zoals het bij de E.K. hoort, begon het weekend met het H. Misoffer. De H. Mis met Jezus in de H. Hostie is het centrum van onze jeugdbeweging – niet alleen op de vlag, maar ook in ons geestelijk leven.

Vervolgens hield E.H. Bochkoltz een interessante voordracht over leiderschap in het algemeen. ‘Wat is eigenlijk leidinggeven? Welke eigenschappen dient een leider te bezitten? Wat heeft men als doel?’ Dat waren de vragen die men stelde. Diverse bekende personen (een admiraal, een acteur en een heilige), die in recente tijden over leiderschap hadden gesproken, gaven het antwoord in pregnante termen.

Zaterdagnamiddag bouwde E.H. De Bruyn op de voorgaande conferentie verder en gaf een lezing over ‘leidinggeven in de Eucharistische Kruistocht.’ De E.K. heeft tegenover andere jeugdbewegingen een bijzondere spiritualiteit, welke in het verleden talrijke vrucht heeft opgeleverd. Ook gaf hij een handvest aan de leiders met aanwijzingen betreffende de omgang met kinderen aan de hand van het opvoedingssysteem van de H. Don Bosco en diverse maatregelen van de FSSPX daaromtrent. De drie zuilen van het preventieve opvoedingssysteem van Don Bosco zijn: verstand, liefde en religie. “De kinderen moet niet enkel weten maar ook voelen dat zij bemind zijn” zei Don Bosco.

Daarnaast legde E.H. De Bruyn enkele toekomstperspectieven voor de E.K.-kampen open: de leeftijd voor de E.K. zal verhoogd worden tot 18 jaar, de kinderen zullen opgesplitst worden in twee leeftijdsgroepen, gelijk dat in iedere jeugdwerking het geval is, om zo de geest binnen de groepen en de spelkwaliteit te verhogen.

De leiders kregen een gebed, dat van de stichter van de E.K. in België, Pater Vanmaele stamt. Dit gebedje geeft heel goed de instelling die iedere E.K.-leider bezielen moet weer:

O goddelijke kindervriend Jezus, vooraleer de kruistochters over U te spreken, kom ik U spreken over de kruistochter. Ik erken graag, o goddelijke opvoeder Jezus, dat ik niets ben en niets kan zonder U. Mijn verstand is duister. Mijn wil is zwak en onstandvastig. Ik ben zelf zeer weinig edelmoedig in uw dienst. Ik kwijt me zeer onvolmaakt van mijn ambt als apostel van uw rijk bij de kinderen. Ik verneder mij voor U, omdat ik zelf zo nalatig verricht wat ik met zoveel vuur aanspreek. En nochtans, Gij zendt mij tot uw lievelingen om in hun onschuldige hartjes uw eucharistisch rijk uit te breiden, om ze te doen hongeren naar de H. Mis en de H. Communie, om ze tot vurige en getrouwe kruistochters te vormen.

O Jezus, vul Gij dan zelf aan wat mij ontbreekt. Zend mij de klaarte van uw licht. Ontvlam mijn hart met het liefdevuur, dat brandt in het Uwe. En is het werktuig, dat Gij U gewaardigt te gebruiken, krank en ellendig; uw macht zal des te meer in mij uitschijnen.

O Meester, gedenk, dat Gij voor elk van die kinderzielen op het kruis gestorven zijt. Gedenk, dat Ge voor hen uw offer voortzet op het altaar. Dat Gij hun tot voedsel wilt dienen in de H. Communie. Laat uw eucharistisch rijk komen ook in mij! Ik vraag U die gunst met uw eigen smeekgebed op het altaar. Ik vraag het U door Maria, uwe en onze moeder. Tot dit inzicht offer ik mij met U op in al de Heilige Missen, die voortdurend opgedragen worden. O machtige middelares, ik wijd mij nu gans aan U toe. Ik verzaak aan mijzelf. Ik stel mij onder uw invloed. Werk gij nu door mij en zegen mijn apostolaat. Amen!

Op de vooravond werkte de leiding meerdere uren aan de voorbereiding van het zomerkamp. De dagindeling werd vastgelegd en taken verdeeld.

’s Avonds was er een Lof waar de leiding bijzonder voor de hen toevertrouwde Kruisvaarders heeft gebeden, bijzonder met de intentie dat ze steeds gelijkvormiger aan onze Heiland Jezus Christus mogen worden. Het doel van de E.K. is immers niet ‘bezigheidstherapie’, maar een katholieke opvoeding schenken.

Op zondag was er de Hoogmis waar we fier met de E.K.-vlag aanwezig waren en een deel van de leiding de Hoogmis zong. Na de H. Mis konden we met ouders van onze Vlaamse E.K.’ers spreken.

In de namiddag hield E.H. De Clercq een lezing over de geschiedenis van de E.K. en heel bijzonder die sinds het jaar 1844. Sinds dat jaartal hebben namelijk diverse priesters aan de E.K. zelf, maar ook aan haar opvoedkundige methode (Schatkist, bijzonder punt, …) gestalte gegeven. Opvallend is dat vooral jezuïeten hun geest aan de E.K. hebben doorgegeven: Christuskoningschap, apostolaat,… In een tweede deel van de voordracht werd de ‘Eucharistische Methode’ van priester Poppe besproken en kregen alle leiders en leidsters naslagwerk mee zodat men deze in studie kan verdiepen.

Het leidingsweekend werd afgesloten met een plechtig Lof, waar we voor een geslaagd zomerkamp hebben gebeden. Aan Gods zegen is immers alles gelegen!

Dit leidingsweekend zal zeker niet het laatste zijn, daar zulke vormingsmomenten onze leiders en leidsters naar een hoger niveau brengt, op natuurlijk en bovennatuurlijk vlak. Zoals de H. Schrift zegt: “Onze God is een God van de bergen.” (1 Kg. 20,28) We moeten steeds groeien en hoge idealen nastreven. Als leidingsteam moeten wij ons steeds professioneler trachten te vormen. Het leidingsweekend correspondeert in elk geval met de drie zuilen van de grote katholieke pedagoog, de H. Don Bosco: vorming van het verstand, voeding voor de ziel en vriendschap onder elkaar.

Het is als priester prachtig om te zien hoe jongeren als leiders en leidsters zich elke maand enthousiast willen inzetten om onze kinderen een fijne E.K.-namiddag te geven. Voor de kerstkampen en zomerkampen offeren bovendien velen onder hen hun vakantiedagen op. Hun vrije tijd schenken ze voor het heil der zielen en de eer van Christuskoning. Deze leiding wil zich echt engageren en dat is uiterst belangrijk! Ze komen niet omwille van persoonlijke vriendschappen die ze in het kader van de E.K.-bijeenkomsten kunnen genieten, maar omwille van een ideaal. Meerdere keren hebben we leiding aangegeven dat zij niet bij ons, de priesters, werken. Ook wij staan hier vrijwillig en wij allen zetten ons in voor het ideaal van de E.K. Gedenken wij dus ons leidingskorps in onze gebeden en schenken wij hen af een toe een dankbaar woord of een vriendelijke glimlach. Deo gratias!