Een broederlijke correctie van de bisschoppen van Vlaanderen/België.

September 30, 2022
Bron: District des Benelux
Kardinaal Müller

"Blijvend in de Geest der waarheid" (Joh 14,17).

De Vlaamse bisschoppen hebben op 20 september 2022 een verklaring gepubliceerd over de pastorale zorg voor homoseksuele personen. Ze stellen ook een soort liturgie voor met zegengebeden voor personen van hetzelfde geslacht die in het huwelijk samenwonen. Ze menen daarbij te kunnen verwijzen naar de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia van Paus Franciscus. Daarmee nemen ze de hoogste leraar van de Kerk als kroongetuige voor een zogenaamde inclusieve pastorale dienst zonder zich van de zonde af te wenden. Een dergelijke benadering staat echter haaks op het Woord van God over het huwelijk, het gezin en de schepping van de mens als man of vrouw. De goedbedoelde intentie om de onvoorwaardelijke waardigheid van elke individuele mens te benadrukken, ongeacht zijn of haar goed of verkeerd gedrag, wordt echter tenietgedaan door de flagrante tegenstrijdigheden met de hermeneutische beginselen en de inhoud van het geopenbaard geloofsgoed van de Kerk.

1. Het leergezag van de Paus, de oecumenische concilies of de regionale bisschoppelijke vergaderingen "staat niet boven het Woord van God, maar dienen Het en leren niets anders dan wat is overgeleverd, omdat het het Woord van God met eerbied hoort op grond van een goddelijk mandaat en met de hulp van de heilige Geest, het heilig houdt en getrouw interpreteert, en omdat het uit deze ene schat van het geloof alles put wat het betekent te geloven zoals het door God is geopenbaard." (Dei verbum 10; vgl. Lumen gentium 25). De verklaring van het Vlaamse episcopaat en soortgelijke inspanningen in andere delen van de wereld zijn dus een formele bevoegdheidsoverschrijding ten opzichte van de universele Kerk en een ketterse oppositie tegen de geopenbaarde waarheid van de specifieke zegen (bene-dictio) van de Schepper over het huwelijk van man en vrouw (Gen 1:28).

2. De intimiteit van eros, sexus en agape komt in de orde van schepping en verlossing volgens Gods Heilige Wil alleen toe aan een man en een vrouw die elkaar vrijelijk het ja-woord hebben gegeven voor het hele leven onder alle omstandigheden.

De autoriteit van God die zich manifesteert in Jezus Christus mag niet worden gerelativeerd en afgebroken volgens de voorbijgaande religieuze wijsheid en filosofische inzichten van "de gezaghebbende mensen" (Karl Jaspers) van de wereldgeschiedenis. Want Jezus Christus is de eschatologische Openbaring van God in eigen persoon. In de vleesgeworden Logos is alle waarheid van God vervat. De Geopenbaarde Waarheid van God, die door de Kerk onverkort en onversneden is vastgelegd in de "leer der apostelen" (Handelingen 2,42), kan niet worden overwonnen, aangevuld of gecorrigeerd door speculatieve of empirische wetenschap van de geschapen rede van de mens. En daarom kon alleen de Zoon van God en de enige Redder van de wereld voorbij gaan aan de pragmatische aanpassingen (van de "Farizeeën" toen en nu) en tot de zwakheden van de gevallen menselijke natuur teruggaan naar de oorspronkelijke wil van de Schepper betreffende het huwelijk van man en vrouw. De Zoon van God, die als enige de Vader kent en zijn wil aan ons openbaart (vgl. Mt 11,27; 28,18-20), herinnert ons aan de aard van het huwelijk met de kenmerken van monogamie, onverbrekelijkheid en openheid voor de kinderen die God hun geeft. Alleen een man en een vrouw kunnen "één vlees" worden (vgl. Mt 19,6). En alleen Hij kon het huwelijk verheffen tot het sacrament van het Nieuwe Verbond, dat deelneemt aan, en het tegelijk ook symboliseert, de eenheid van Christus en de Kerk (vgl. Ef 5, 21-32; 1Kor 7, 39; Heb 13, 4).

Door homoseksuele partnerschappen dichter bij het door God ingestelde huwelijk van man en vrouw te brengen, verdoezelen de Vlaamse bisschoppen dus de leer van Christus en zijn Kerk. Zij gaan voorbij aan de vernieuwing van de mens door Christus onze Verlosser. Zij capituleren voor de logica van de oude wereld, die de gevolgen van de zondeval alleen pragmatisch wil beperken volgens menselijke redeneringen, in plaats van "de nieuwe mens aan te trekken, geschapen naar Gods beeld in ware gerechtigheid en heiligheid." (Ef 4, 24). Zowel de heidense wereld vóór Christus als de wereld van vandaag, die Christus niet kent (Rom 1,26-32) of weer van Hem is afgevallen, of de christenen die er een gemakzuchtig compromis sluiten, relativeren de uniciteit van het huwelijk van man en vrouw. Zij geven de waardigheid ervan prijs door het huwelijk van man en vrouw te degraderen tot één onder vele willekeurige vormen van samenzijn en bevrediging van seksuele verlangens.

3. De pastorale zorg van de Kerk heeft tot taak de mensen naar God te leiden op de weg van Christus, de Goede Herder. Dit omvat de uitnodiging om met hulp van de genade onze zelfzuchtige neigingen en verleidingen tot zonde te overwinnen en een leven te leiden zoals het God behaagt en dus ook zoals het goed is voor ons en ons gelukkig maakt in God (vgl. Rom. 12, 2).

De Vlaamse bisschoppen daarentegen misleiden de aan hun pastorale zorg toevertrouwde mensen die getroffen zijn door homo-erotische neigingen, evenals hun ouders en kennissen. Want zij bieden hen, om hun geweten te sussen, een zogenaamd "zegensgebed" aan voor partnerschappen van hetzelfde geslacht, als een soort placebo, dat bij hen de illusie wekt dat homoseksuele handelingen of seksuele contacten buiten het huwelijk in orde zijn voor God en geen zware zonde zijn zoals andere overtredingen tegen het 6de en 9de gebod van de 10 geboden (vgl. Rom 1,26f; 1Kor 6,9). Echte pastorale zorg heeft oog voor de individuele mens in zijn noden en behoeften, zijn mogelijkheden en faalkansen, en is niet verblind door de valse schijn van politieke ideologieën en antropologische ketterijen die redding beloven maar miljoenen in ellende storten.

4. In deze tijd van verwarring, die zelfs de herders en leraren van de Kerk treft, zou elke bisschop moeten mediteren over het woord van de apostel [Sint Paulus] aan zijn medewerker en opvolger Timotheüs, dat ook op hem van toepassing is en aldus tot een oordeel wordt: “Ik bezweer u bij God, en bij Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en bij zijn Verschijning en zijn Rijk: Verkondig het woord; treed op, welkom of niet; weerleg, berisp en vermaan in alle lankmoedigheid en met alle soort van lering. Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen, maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels. Gij daarentegen, wees nuchter bij alles, wees lijdzaam; volbreng de taak van Evangelist, vervul uw ambt ten volle.” (2 Tim 4:1-5).

 

BRON: lifesitenews